O zelených strechách

Vegetačné strechy sú nápomocným riešením na zmenu mikroklímy vzhľadom na dopady globálneho otepľovania, ktoré nám prináša čoraz vyššie teploty. V intravilánoch miest a obcí predstavujú vhodný spôsob redukcie prehrievania plôch a pri výdatných atmosférických zrážkach poskytnú retenčný priestor na ich zachytenie a spomalenie odtoku. To ma za následok nižší nápor na kanalizačnú sústavu, povrchové komunikácie a pomalší odtok vody, ktorá je čoraz vzácnejšia. Hlavným trendom v presadzovaní vegetačných striech sú vyššie uvedené benefity.

Dokonalým  príkladom v rámci Európy sú metropoly škandinávskych krajín – Kodaň a Oslo. Márne by sme hľadali po svete takú koncentráciu vegetačných striech ako sa nachádza v daných mestách. Kodaň a Oslo prijali zásadu, že všetky strechy v rámci miest majú byť vegetačné, nakoľko je to pre klimatickú oblasť ekologicky a ekonomicky najlepšie riešenie. Tu sa naskytá otázka, na nutnosť vypracovania adaptačných stratégií jednotlivých miest na zmenu klímy vzhľadom na negatívny dopad prehrievania pre obyvateľstvo. Ale to už zachádzame …

Návratná investícia ?

Najštandardnejšia otázka potenciálnych záujemcov. Je nutné si uvedomiť, že zelená strecha je v prvom rade investícia a nie náklad spojený s nepríjemnosťami pri samotnej realizácií. Investícia do zdravšieho a ekologickejšieho bývania. V globále sa v našej spoločnosti začalo prehlbovať ekologické myslenie a tým aj motivácia spojená s vyššími nárokmi na energetickú efektívnosť. Jedným z nich je aj zlepšenie tepelno-technických parametrov nášho bývania. Je nutné si uvedomiť, že  primárnou úlohou zelenej strechy je funkčnosť. V letných mesiacoch sa pre porovnanie teplota povrchu pri klasických strešných plášťoch pohybuje v rozmedzí cca okolo 70 ˚C, zatiaľ čo pri zelenej streche cca  30 ˚C. Súvrstvia vegetačnej strechy slúžia ako ďalšia vrstva izolantu pričom konečná vrstva vo forme vegetácie značne redukuje účinky dopadajúceho slnečného žiarenia. To celé ma za následok, že po realizácií vhodnej skladby vegetačnej strechy na Vaše obydlie môže zredukovať v letných mesiacoch teplotu v priemere o 2-3 ˚C. V zime nám pre zmenu zredukuje náklady spojené s vykurovaním.  Zároveň funguje ako bio-filter, akustická izolácia a ako ochrana pred vonkajšími vplyvmi na vrstvu hydroizolácie ako UV žiarenie, krupobitie a pod..

Kde možno realizovať zelenú strechu ?

V jednoduchosti napísané, kdekoľvek. Samozrejme je nutné prihliadnuť na viacero aspektov, pokiaľ je to už jestvujúca nehnuteľnosť, ale to isté platí pri stavbách, ktoré sú ešte len v projekčnej fáze. Rozoznávame dva základné princípy zelených striech. Pobytové (intenzívne) strechy majú nároky na vyššiu vrstvu substrátu a zavlažovanie. Niektoré majú len zatrávnené plochy, na iných okrem kvetov a kríkov majú aj stromy. Parková úprava strechy si vyžaduje starostlivosť ako záhrada, treba ju kosiť a zavlažovať. Pri extenzívnych strechách stačí menej substrátu, vegetácia, ktorá prežije dlhodobé sucho a nemusí sa (pravidelne) zavlažovať. Je možné dokonca použiť aj špeciálne rohože ako náhradu substrátu.  Extenzívne strechy nie sú určené na pobyt, plnia len úlohu reakcie na klimatické zmeny a estetickú funkciu. V súčasnosti je štandardom mať vegetačnú strechu nie len na plochej, ale aj šikmej streche.

Domáci projekt – urob si sám ?

Životnosť vegetačnej strechy závisí od technicky správne prevedenej realizácie. Nedodržanie technologických postupov a neodborná realizácia by mohla mať fatálne následky. Pokiaľ sa to však urobí technicky dokonale, tak zachováme bežnú periódu 20 rokov na údržbové cykly.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *